دوستی با مردم دانا نکوست
دشمن دانا ، به از نادان دوست
دوست دانا ، بلندت می کند
بر زمینت می زند نادان دوست